Topal Osman-paše 32, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

+387 33 209-962

Naše usluge su potpuno
BESPLATNE.

Naš angažman ne uvećava ukupnu cijenu/premiju osiguranja.

BESPLATE USLUGE

Za Klijenta, Brokers Team brokersko društvo u osiguraju d.o.o. može obavljati slijedeće ili neke od slijedećih USLUGA:​

Identifikaciju i analiza rizika

kojima je izložen Klijent, dobavljači, kupci i ostali

Savjetovanje

o potrebnim pokrićima rizika

Savjetovanje o uvjetima

i budžetu osiguranja

Revidiranje postojećih ugovora

o osiguranju i usklađivanje sa stvarnim potrebama

Savjetovanje

o preventivnim mjerama za smanjenje mogućnosti štetnih događaja

Kreiranje

programa osiguranja

Obavljanje poslova

obavljanje poslova pripreme tenderske dokumentacije

Analiza tržišta

i izrada tenderske dokumentacije te asistiranje pri odabiru najpovoljnijeg osiguravajućeg društva

Aktivnosti priprema dokumentacije

za zaključenje ugovora o osiguranju u postupku nabavke usluge osiguranja;

Zaključenje ugovora

o osiguranju temeljem naloga Klijent-a (unaprijed sklopljen ugovor sa osiguravajućim društvom )

Provjeravanje utvrđenog

osiguravajućeg pokrića nakon izdavanja polica osiguranja,

Provjeravanje utvrđenog

reosiguravajućeg pokrića nakon izdavanja polica osiguranja,

Pružanja Pomoći

pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje (stručna pomoć u slučaju nastanka štetnog događaja)